1387/06/16
توسط: بهاره

دوستت دارم هاااا... آآآآآه چه کوتاهند...

دوستم داشته باش، دوستم داشته باش

بادها دلتنگند، دستها بیهوده

چشمها بی رنگند، دوستم داشته باش

شهرها می لرزند، برگها می سوزند

یادها می گندند ،باز شو تا پرواز

سبز باش از آواز، آشتی کن با رنگ

عشقبازی با ساز، دوستم داشته باش

سیب ها خشکیده ،یاس ها پوسیده

شیر هم ترشیده، دوستم داشته باش

عطرها در راهند

 004p051i25X.gif    

 دوستت خواهم داشت 
بیشتر از باران ، گرمتر از لبخند 
داغ چون تابستان ، دوستت خواهم داشت 
شادتر خواهم شد ،ناب تر روشن تر 
بارور خواهم شد، دوستم داشته باش

برگ را باور کن، آفتابی تر شو

باغ را از بر کن ،دوستم داشته باش

عطر ها در راهند 004p051i25X.gif          


خواب دیدم در خواب، آب آبی تر بود 
روز پر سوز نبود،  زخم شرم آور بود 
خواب دیدم در تو ، رود از تب می سوخت 
نور گیسو می بافت ،باغچه گل می دوخت 
دوستم داشته باش

عطر ها درراهند             004p051i25X.gif