1385/03/16
توسط: بهاره

این روزا ...

این روزا عادت همه رفتن و دل شکستنه          درد تموم عاشقا پای کسی نشستنه

این روزا  درد عاشقا  فقط غمه ند ید نه          مشکل بی ستاره ها یه کم ستاره چیدنه

این روزا  کار ادما دلای پاک  و بردنه          عدش اونو گرفتن و به دیگری سپردنه

این روزا  کار ادما  تو انتظار گذاشتنه          ساده ترین بهونشون از هم خبر نداستنه

این روزا سهم عاشقا غصه وبی وفایی          جرم تمومشون فقط لذت اشناییه

این روزاچشمای همه غرق نیازشبنمه          روگونه هرعاشقی چندقطره بارون غمه

این روزاعادت گلامرگ وبهونه کردنه          کار چشای ادما دل رو دیوونه کردنه

این روزا قصه هاهمش قصه دل سوزوندنه          خلاصه حرف همه پر زدن و نموندنه

این روزا  فرصت  دلا برای عاشقی  کمه          زخمای بی ستاره ها تشنه یاس مرهمه

این روزا  درد ادما  فقط  غمه  بی  کسیه          زندگیشون حاصلی از حسرت و دل واپسیه

این روزا کار گلدونا از شبنمی تر شدن          ارزوی شقایقا یه شب کبوتر شدنه