1385/01/14
توسط: بهاره

پاییز عشق

بی تو همچون برگ پاییزم          که می لرزد و می ریزد

کسی در این درختستان سراغ از من نمی گیرد           نمیپرسد!

نمی خواهم بدانم کیست مینالد؟           و من بی تو چو شمعم

که می گرید چو میسوزد           اگر باشی

کنار تو آرام میگیرد و می سوزد           و قلبم در تپیدنهای تحمیلی

چو باشی صادقانه میتپد           آرام میگیرد.