1385/04/01
توسط: بهاره

شفیق جونم ...

زندگی یعنی محبت...محبت یعنی عشق...عشق یعنی شفیق.