1385/03/23
توسط: بهاره

بیا

 

اگر خواستی بیایی

من همان جایی هستم که بودم...

همان جایی که...رهایم کردی...!